Emerpress
Konkurs na projekt kalendarza


Ogłaszamy konkurs na kalendarza 2015

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na projekt kalendarza wydawnictwa emerpress.eu.

 

Tegoroczny kalendarz, jak co roku chcemy poświęcić promocji tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, przy czym określimy tylko normy ogólne i zakres tematyczny pozostawiając swobodę artystycznego wyrazu grafikom. Organizujemy zatem konkurs na projekt kalendarza na 2015 roku mającego za zadanie w sposób artystyczny promować zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegóły określone są w regulaminie. 

 

Jako nagrodę przewidujemy 2000 zł oraz kontrakt na zaprojektowanie minimum 10 grafik w ciągu roku od rozstrzygnięcia konkursu oraz kilka nagród dodatkowych w kwocie 500 zł. 

 

Ze strony wydawnictwa skład jury stanowią:

Sewer Salomon - grafik z wieloletnim doświadczeniem, dyrektor artystyczny

Andrzej Szmid - filmowiec i doświadczony metteur en page

Marek Różycki - prezes zarządu emerpress sp. z o.o.

dr Rafał Pieja - opiekun naukowy 

 W jury zadeklarowali udział:
prof. Michal Kliś 

Termin nadsyłania prac - 30 X 2014 r

Regulamin konkursu na projekt graficzny 


§ 1 Przedmiot konkursu wydawnictwo emerpress.eu w Mikołowie zwane dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt kalendarza na rok 2015, zwanym dalej konkursem 
§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego kalendarza, który będzie promował problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. Prace konkursowe muszą spełniać wymagania techniczne określone w regulaminie 
3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci i uczniowie szkół artystycznych w wieku do 30 lat. 
4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. 
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
6. Wysyłając pracę uczestnik wyraża zgodę na publikację przez organizatora wybranych prac 
 § 3 Wymagania jakie powinien spełniać projekt: 
1. projekt obejmuje cały kalendarz na rok 2015 
2. każda z kart zawiera 2 miesiące (kalendarz będzie się składał z 6 kart i okładki) 
3. każda z kart ma promować zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higiena pracy, zapobieganiem pożarom, bezpieczeństwa 
4. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz plików graficznych w formie elektronicznej. na adres email: biuro@emerpress.eu. Przesłanie plików może nastąpić też w formie transferu plików na serwer wskazany przez organizatora. Pliki zgłoszonej pracy mają być przesłane w formie pdf. Wielkość maila nie powinna przekraczać 2 MB 
5. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane dnia 30.10.2014r. 
6. Każde zgłoszenie przesłane na konkurs będzie potwierdzone krótką wiadomością elektroniczną. 
7. Brak otrzymania potwierdzenia jest równoznaczny z nie wpłynięciem zgłoszenia. 
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 22.11.2014r. na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej, numer ten będzie rozkodowany i zostanie ujawnione autorstwo zwycięskiego projektu. 
9. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 
10. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się dostarczyć oryginalne pliki graficzne wykonane w technologii wektorowej, przy wykorzystaniu programów: Corel Draw, Adobe Ilustrator etc. Rozmiar plakatu: B2. 
§ 4 Kryteria oceny 
1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z osób wybranych przez organizatora i podanych do publicznej wiadomości.
2. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz użytkowym. 
3. Ważnym kryterium oceny będzie:
- czytelność przekazu 
- humor - niebanalność
- świeżość podejścia
- spójność artystyczna 
4. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu. 
5. Komisja Konkursowa może przekazać nagrody dodatkowe. 
6. Decyzja Komisji jest niepodważalna. 
7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
8. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w paragrafie 6. 
§ 5 Warunki ogólne 
1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście. 
3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że praca nie jest obciążona prawami osób trzecich 
4. Przekazujący gwarantuje, że przy nadsyłaniu swojego zgłoszenia nie będzie naruszać praw, w szczególności własności intelektualnej, Organizatora lub osób trzecich. W przypadku, gdy Organizator poinformuje Przekazującego o roszczeniach zgłaszanych wobec Organizatora w związku naruszeniem przez Przekazującego praw przysługujących osobom trzecim, Przekazujący podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Organizatorowi powództwa z tytułu naruszenia praw, Przekazujący wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Organizatora. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 
5. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Organizator nie będzie mógł korzystać z rezultatów prac wykonanych przez Przekazującego w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Przekazującego praw osób trzecich, Przekazujący zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania prac/ prac dodatkowych pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem.  
6. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Organizatora odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 
§ 6 Nagroda 
1. Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota w wysokości 2000,00 złotych (słownie: dwóch tysięcy) 
2. Nagroda pomniejszona o podatek od wygranej zostanie przekazana w formie przelewu do 14 dni na konto wskazane przez zwycięzcę konkursu. 
3. Organizator może zadecydować o przyznaniu finansowych nagród dodatkowych 
§ 7 Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu. 
1. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Organizatora w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem wszelkich praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb, bez możliwości jakiegokolwiek prawa do autorstwa ze strony pomysłodawcy. Przejęcie praw autorskich zostanie uregulowane odrębną umową o przeniesienie praw autorskich na projekt. 
2. Autor zwycięskiego projektu plakatu w ramach nagrody o której mowa w paragrafie 6 ust. 1 niniejszej umowy przenosi na organizatora całość majątkowych praw autorskich do projektów na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów, 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaż), użyczenie, licencjonowanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ustępie powyższym - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet). 
d) wykorzystywania dzieła w zakresie działań promocyjnych organizatora samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania Dzieła na bilbordach, reklamach, znaczkach, plakietkach, plakatach, lub innych technikach. 
3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Autor zwycięskiego projektu przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów. Jednocześnie Autor zwycięskiego projektu przenosi na Zamawiającego prawo własności nośnika na którym znajduje się zwycięski projekt plakatu. 
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania także w innych publikacjach i nośnikach. 
§ 8 Postanowienia końcowe 
1. Najciekawsze projekty opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora oraz w ramach Internetowego muzeum Technik Bezpieczeństwa 
2. Kalendarz zostanie wydrukowany i rozpowszechniony 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. 3. We wszystkich sprawach spornych zwiaznych z wyborem prac decyduje Komisja Konkursowa. 4. We wszystkich pozostałych sprawach spornych decyduje organizator. 
4. Organizator zastrzega kompetencję Sądu właściwego dla Organizatora. 
 Załącznik nr 1 
 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY KALENDARZA 2015 
Poniższe informacje proszę wypełnić drukowanymi literami: 
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………
Telefon……………………………………………………………………………………….. 
email…………………………………………………………………………………………. 
Data urodzenia……………………………………………………………………………… 
Zgłaszam do konkursu następującą pracę: 
Nazwa pliku…………………………………………………………………………………. 
Krótki opis …….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych materiałów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika konkursu zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). Oświadczam, że uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią Regulaminu konkursu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. …………..……………………. Data i czytelny podpis
 

 


Polityka Cookies